BUXGALTERIYA HISOBI fani - talabalarda buxgalteriya hisobining ob’ektlari (xo’jalik mablag’lari va ularning kelib chiqish manbalari, ularning xo’jalik yuritish jarayonidagi xarakati, xo’jalik muomalalarini hisobga olish, ularni xujjatlashtirish va umumlashtirish, xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkiy, moliyaviy faoliyati to’g’risidagi to’liq ishonarli ma’lumotlarni shakllantirish hamda xalqaro moliyaviy hisobot standartlari asosida taqdim etish, moliyaviy va boshqaruv hisobini tashkil qilish, uning normativ huquqiy asoslari) bo’yicha yo’nalishiga mos bilim, kunikma va malakalarni shakllantiradi.